Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học Sở GDĐT Thái Nguyên

Câu 41: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây tạo ra khi không màu bị hóa nâu trong không khí? A. Fe(NO3)3.                   B. Fe(NO3)2.                    C. Fe2O3.                  […]

320

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây tạo ra khi không màu bị hóa nâu trong không khí?
A. Fe(NO3)3.                   B. Fe(NO3)2.                    C. Fe2O3.                    D. Fe(OH)3.
Câu 42: Thành phần chính của quặng pirit là
A. Fe2O3.nH2O.              B. FeS2.                           C. Fe2O3.                    D. FeO.
Câu 43: Amino axit nào sau đây có 5 nguyên tử cacbon?
A. Glyxin.                         B. Alanin.                           C. Lysin.                      D. Valin.
Câu 44: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành chất khí?
A. Na2CO3 và CaCl2.                                                B. Ba(OH)2 và HNO3.
C. NaHCO3 và KHSO4.                                             D. AlCl3 và NaOH.
Câu 45: Thủy phân 1 mol (C17H35COO)C3H5(OOCC17H33)2 trong dung dịch NaOH dư, thu được a mol muối natri oleat. Giá trị của a là
A. 1.                                  B. 2.                                  C. 3.                              D. 4.
Câu 46: Hợp chất thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?
A. Anken.                          B. Ankin.                            C. Ankadien.                 D. Ankan.
Câu 47: Ấm đun nước lâu ngày, thường thấy xuất hiện một lớp cặn ở đáy. Lớp cặn đó chứa chất nào sau đây?
A. Mg(OH)2.                     B. CaCO3                           C. Na2CO3.                 D. CaO.
Câu 48: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại trạng thái lỏng?
A. Ag.                               B. Cu.                                  C. Zn.                            D. Hg.
Câu 49: Thủy phân CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH, ancol thu được là
A. ancol propylic.              B. ancol metylic.                  C. ancol etylic.             D. ancol anlylic.
Câu 50: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. HCl.                              B. Ba(OH)2.                         C. NaOH.                    D. BaCl2.
Câu 51: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 dư tạo thành hai chất kết tủa?
A. Na.                               B. Fe.                                    C. Ba.                          D. Zn.
Câu 52: Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường?
A. Na.                                B. Be.                                  C. Zn.                             D. Fe.