Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên Bắc Ninh

Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở nhiệt độ thường? A. K.                      B. Cu.                      C. Na.                      D. Ba. Câu 2: […]

99

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong nước ở nhiệt độ thường?
A. K.                      B. Cu.                      C. Na.                      D. Ba.
Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
A. Poli (etylen terephtalat).                    B. Polisaccarit.
C. Poli(vinyl clorua).                              D. Nilon-6,6.
Câu 3: Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với
A. H2O.                   B. khí Cl2.                      C. dung dịch NaOH.                      D. khí O2
Câu 4: Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí
A. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.               B. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.
C. Quá trình đột nhiên liệu trong lò cao.                         D. Quá trình quang hợp của cây xanh.
Câu 5: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Cu.                      B. Fe.                            C. Al.                                             D. Mg.
Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?
A. Etylamin.             B. Metylamin.               C. Trimetylamin.                           D. Anilin.
Câu 7: Kim loại Al bị thụ động bởi dung dịch
A. HNO3 đặc, nguội.          B. H2SO4 loãng.               C. HCI loãng.                 D. HCl đặc, nguội.
Câu 8: Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
A. metyl propionat.             B. propyl propionat.           C. propyl fomat.             D. metyl axetat.
Câu 9: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A. Al2(SO4)3.                      B. AlCl3.                            C. Al2O3.                        D. NaAlO2.
Câu 10: Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa có màu
A. trắng xanh.                      B. xanh thẫm.                      C. trắng.                      D. nâu đen.
Câu 11: Hiđroxit nào sau đây không tan trong nước ở điều kiện thường?
A. KOH.                               B. Ba(OH)2.                         C. NaOH.                     D. Cu(OH)2.
Câu 12: Cho 27 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 43,2.                                B. 32,4.                                C. 21,6.                         D. 16,2
Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau ?
A. Axit axetic.                      B. Glucozơ.                           C. Fructozơ.                  D. Saccarozơ