Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 2

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

475

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: [2H2–1] Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là
A. fructozơ.                         B. glucozơ.                         C. saccarozơ.                                     D. đường phèn.
Câu 2: [1V1–1] Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. C2H5OH.                         B. CH3COOH.                   C. NaCl.                                              D.CH3COOCH3.
Câu 3: [2H3–1] Trong các chất sau, chất nào là amin bậc hai?
A. CH3–CH(CH3)–NH2.      B. C6H5NH2.                   C. H2N–[CH2]6–NH2.                         D. C6H5–NH–CH3.
Câu 4: [2H1–1] Chất nào sau đây không phải là este?
A. CH3COCH3.                   B. HCOOC2H5.                   C. CH3COOCH3.                         D. (CH3COO)3C3H5
Câu 5: [2H2–1] Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Tinh bột.                         B. Saccarozơ.                         C. Glucozơ.                               D. Xenlulozơ.
Câu 6: [2H3–1] Phân tử aminoaxit nào sau đây có 6 nguyên tử C?
A. Axit glutamic.                   B. Valin.                                C. Alanin.                                     D. Lysin.
Câu 7: [2H1–1] Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là
A. CnH2nO (n2).             B. CnH2n + 2O2 (n2).         C. CnH2n – 2O2 (n2).             D. CnH2nO2 (n2).
Câu 8: [2H1–1] Công thức cấu tạo của vinyl axetat là
A. CH3COOCH=CH2.                                                 B. CH3COOCH=CHCH3.
C. HCOOCH=CH2.                                                      D. CH2=CHCOOCH3.
Câu 9: [2H1–2] Sản phẩm thu được khi thuỷ phân vinyl axetat trong dung dịch kiềm là
A. axit cacboxylic và ancol.                                           B. muối và ancol.
C. muối và anđehit.                                                       D. muối và xeton.
Câu 10: [2H3–1] Trong dung dịch, các amino axit tồn tại chủ yếu ở dạng
A. phân tử trung hoà.        B. cation.                               C. anion                               D. ion lưỡng cực.
Câu 11: Tên gốc – chức của amin CH3NHC2H5 là
A. đietylamin.                    B. metyletylamin.                   C. propylamin.                   D. etylmetylamin.
Câu 12: [2H1–1] Chất béo (CH3[CH2]16COO)3C3H5 có tên là
A. tripanmitin.                    B. triolein.                            C. tristearic.                        D. tristearin.