Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên KHTN Hà Nội lần 2

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

123

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 1. Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường?
A. Kali.                         B. Natri.                            C. Bari.                                 D. Beri.
Câu 2. Cho este E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được ancol etylic, E có công thức cấu tạo là
A. C2H5COOCH3.       B. CH3COOCH3.             C. CH3COOC2H5.             D. C2H5COOC2H3.
Câu 3. Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch axit clohiđric?
A. Ag.                             B. Au.                               C. Ca.                               D. Cu.
Câu 4. Fructozơ là chất kết tinh, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía, có nhiều trong quả ngọt và đặc biệt trong mật ong, làm mật ong có vị ngọt đậm. Công thức phân tử của fructozơ là
A. CH2O.                       B. C2H4O2.                         C. C3H8O3.                   D. C6H12O6.
Câu 5. Trong các kim loại sau, kim loại có độ cứng lớn nhất là
A. Cu.                            B. Fe.                                     C. Cr.                            D. Cs.
Câu 6. Vật liệu polime nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?
A. tơ nilon–6,6.             B. tơ lapsan.                         C. tơ visco.                      D. tơ capron.
Câu 7. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3?
A. K2SO4.                   B. KNO3.                               C. KCI.                               D. KOH.
Câu 8. Chất không có phản ứng thủy phân là
A. glucozơ.                   B. etyl axetat.                         C. Gly–Ala.                         D. saccarozơ.
Câu 9. Cho khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp chất rắn X nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Biết Y gồm các kim loại, hãy cho biết X có thể gồm các hợp chất nào?
A. CuO, Fe2O3.             B. MgO, CaO.                         C. CaO, ZnO.                   D. CuO, Al2O3.
Câu 10. Chất béo là trieste của axit béo với?
A. ancol etylic.                   B. ancol metylic.                   C. glixerol.                         D. etilenglicol.