Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên Nguyễn Quang Điều-Đồng Tháp

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32;  Cl = 35,5;   K = 39;  Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

704

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32;  Cl = 35,5;   K = 39;  Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41. Công thức hóa học của sắt (III) sunfat là
A. FeSO4.                         B. FeCl2.                          C. FeCl3.                             D. Fe2(SO4)3.
Câu 42. Tơ nào sau đây thuộc loại từ thiên nhiên?
A. Tơ nitron.                      B. Tơ capron                    C. Tơ tằm.                           D. Tơ xenlulozơ axetat.
Câu 43. Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?
A. Cu.                                B. Zn.                                C. K.                                    D. Au.
Câu 44. Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?
A. CaO.                             B. CaSO4.                        C. CaCl2.                            D. Ca(NO3)2.
Câu 45. Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là
A. Cl2.                               B. CH4.                              C. CO2.                              D. N2.
Câu 46. Crom tác dụng với clo (đun nóng), thu được sản phẩm là
A. CrCl2.                            B. Cr2(SO4)3.                   C. CrCl3.                            D. CrSO4.
Câu 47. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo.                                B. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
C. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.                  D. Tơ visco thuộc loại tơ nhân tạo.
Câu 48. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3?
A. KOH.                              B. NaCl.                              C. CaCl2.                           D. K2SO4.
Câu 49. Công thức của axit linoleic là
A. C17H33COOH.              B. C17H31COOH.              C. C15H31COOH.             D. CH3COOH.
Câu 50. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Fructozơ.                        B. Glucozơ.                         C. Saccarozơ.                   D. Tinh bột.