Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên Tuyên Quang lần 2

Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75% thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là A. 21,3.                                B. 24                           […]

967

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75% thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 21,3.                                B. 24                                C. 13,5.                                D. 18.
Câu 2: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom?
A. Etilen.                              B. Metan.                          C. Propin.                            D. Axetilen.
Câu 3: Phản ứng nào sau đây thu được sản phẩm là hợp chất Fe(III)
A. Cho FeO vào dung dịch HCl dư.                                B. Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3.
C. Cho Fe vào dung dịch CuSO4 dư.                             D. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 dư.
Câu 4: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 thu được sản phẩm là
A. Fe.                                   B. FeO.                              C. Fe(OH)2.                        D. Fe2O3.
Câu 5: Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Glyxin                              B. Metylamin                      C. Lysin.                             D. Axit glutamic
Câu 6: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Ca.                                  B. K.                                    C. Na                                  D. Cu.
Câu 7: Cho các chất sau: FeO, Fe(NO3)2, Fe(OH)2, FeSO4. Số chất tác dụng với dung dịch HCl là
A. 4.                                      B. 3.                                    C. 2                                     D. 5.
Câu 8: Số nhóm OH trong phân tử glucozơ là
A. 5.                                      B. 6.                                     C. 12.                                 D. 1.
Câu 9: X là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường. Chất X là
A. NH2-CH2-COOH.            B. CH3NH2                          C. C6H5NH2                      D. (C6H10O5)n.
Câu 10: Ở nhiệt độ thường, Fe tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. HCl.                                 B. NaCl.                                C. AlCl3.                              D. ZnCl2.
Câu 11: Khi thủy phân chất béo triolein bằng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng thu được glixerol và muối có công thức là
A. C15H29COONa.             B. C17H35COONa.              C. C15H31COONa.             D. C17H33COONa.