Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Đô Lương 1 – Nghệ An

Câu 41: Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được C3H5(OH)3 và A. C15H31COONa           B. C17H31COONa.            C. C17H35COONa.            D. C15H31COOH. Câu 42: Hợp chất của sắt nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit clohidric? A. […]

370

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41: Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được C3H5(OH)3 và
A. C15H31COONa           B. C17H31COONa.            C. C17H35COONa.            D. C15H31COOH.
Câu 42: Hợp chất của sắt nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit clohidric?
A. Fe(OH)2.                      B. Fe(NO3)2.                      C. Fe2O3.                           D. FeCl2.
Câu 43: Cho 6,72 gam Fe vào 200 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít (đktc) khí. Giá trị của V là
A. 4,48.                             B. 2,24.                                C. 2,688                              D. 3,36.
Câu 44: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?
A. Saccarozơ có nhiều trong cây mía.
B. Để phân biệt glucozơ và fructozơ có thể dùng dung dịch nước brom.
C. Fructozơ tham gia phản ứng tráng gương vì trong phân tử có nhóm chức -CH=O.
D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
Câu 45: Thành phần chính của thạch cao sống là
A. CaSO4.3H2O.              B. CaSO4.7H2O                      C. CaSO4.2H2O.                  D. CaSO4.1H2O.
Câu 46: Cho m gam bột Al tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch CuSO4 thu được 9,6 gam Cu. Giá trị m là
A. 2,7.                               B. 5,4.                                    C. 8,1.                                      D. 10,8.
Câu 47: Cho vào ống nghiệm 0,5 ml dung dịch chất X vào ống nghiệm. Thêm từng giọt nước brom vào ống nghiệm, lắc nhẹ, thấy dung dịch nước Br2 nhạt màu và xuất hiện kết tủa trắng. Chất X là
A. Alanin.                          B. Anilin.                                C. Axetilen.                                D. Glucozơ
Câu 48: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3?
A. Ag.                                B. Mg.                                          C. Fe.                                D. Cu.
Câu 49: Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức cấu tạo benzyl axetat của là
A. CH3COOC6H5.                                          B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOCH2-C6H5.                                  D. C6H5COOCH3.