Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Đông Đấu

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

301

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là:
A. Được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ.                                B. Được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ.
C. Được tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ.                            D. Được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ.
Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn 4,712 gam một ancol no, hai chức, mạch hở thu được m gam CO2 và 4,464 gam H2O. Giá trị của m là:
A. 5,456.                                B. 6,688.                                C. 10,032.                                D. 8,184.
Câu 43. Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với:
A. dd AgNO3/NH3, đun nóng.                                                      B. Thuỷ phân trong môi trường axit
C. dd Br2                                                                                      D. Cu(OH)2
Câu 44. Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 thu được kết quả theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là:
A. 0,20.                                                    B. 0,10.
C. 0,15.                                                    D. 0,18.
Câu 45. Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit cho ra phenol?
A. Phenylaxetat.                      B. Metylbenzoat.                      C. Etylfomat.                       D. Metylaxetat.
Câu 46. Cho hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl axetat tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 16,4 gam muối và 3,84 gam ancol. Phần trăm số mol của metyl axetat trong X là:
A. 64,91%.                               B. 35,09%.                               C. 60%.                                D. 40%.
Câu 47. Chất béo là :
A. Là este của axit béo và ancol đa chức.                      B. Trieste của glixerol và axit béo.
C. Trieste của axit hữu cơ và glixerol.                            D. Hợp chất hữu cơ chứa C, H, N, O.
Câu 48. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch NaOH luôn thu được :
A. Ancol benzylic.                      B. Etylen glicol.                      C. Ancol etylic.                      D. Glixerol.
Câu 49. Axit cacboxylic nào sau đây là axit béo?
A. Axit oxalic.                             B. Axit axetic.                         C. Axit fomic.                         D. Axit stearic.