Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Gia Định TP Hồ Chí Minh

Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3? A. Cu.                                B. Fe.                                C. Mg.           […]

50

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3?
A. Cu.                                B. Fe.                                C. Mg.                                D. Ag.
Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Ba.                                B. Fe.                                C. Na.                                D. Cu.
Câu 43: Phương trình nào giải thích hiện tượng xâm thực núi đá vôi?
A. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O.                      B. Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CO2 + H2O.
C. Ca(HCO3)2 →CaCO3 + CO2 + H2O.                        D. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.
Câu 44: Số nguyên tử hiđro trong một phân tử glyxin là
A. 4.                                   B. 3.                                      C. 5.                                   D. 7.
Câu 45: Chất nào sau đây có thể được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?
A. MgCl2.                          B. Ca(NO3)2.                        C. Ca(OH)2.                       D. MgCO3.
Câu 46: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và FeCO3 trong lượng dư dung dịch HCl được 4,48 lít hỗn hợp hai khí (ở đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 11,5. Giá trị của m là
A. 11,2.                             B. 8,6.                                    C. 17,2.                                D. 13,4.
Câu 47: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng một sợi dây đồng vào dung dịch FeCl3.
(2) Đốt dây sắt trong khí clo.
(3) Cho Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.
(4) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư.
(5) Thêm dung dịch HNO3 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là
A. 2.                                B. 5.                                   C. 4.                                   D. 3.
Câu 48: Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử
A. metan.                        B. etilen.                           C. axetilen.                       D. benzen.
Câu 49: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là
A. Metylamin.                  B. Alanin.                         C. Anilin.                           D. Etyl axetat.