Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Kiến An – Hải Phòng

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

80

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Chất nào sau đây không bị thuỷ phân trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng?
A. Saccarozơ.                      B. Glucozơ.                      C. Xenlulozơ.                      D. Etyl axetat.
Câu 42. Hai dung dịch đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh là
A. đimetyl amin và lysin.                                               B. alanin và phenylamoni clorua
C. benzyl amin và axit benzoic.                                    D. etyl amin và anilin.
Câu 43. Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?
A. Al2O3.                              B. NaHCO3.                      C. Al.                                  D. Al(OH)3.
Câu 44. Kim loại tan hoàn toàn trong nước (dư) ở nhiệt độ thường là
A. Cu.                                   B. K.                                  C. Zn.                                  D. Fe.
Câu 45. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?
A. CH3NHCH3.                    B. H2N[CH2]6NH2.            C. C6H5NH2.                   D. CH3CH(CH3)NH2.
Câu 46. Khi làm lạnh đột ngột chất X được “Nước đá khô”. Công thức của X là
A. O2.                                   B. CO2.                                C. Cl2.                             D. SO2.
Câu 47. Chất nào sau đây không bị khí CO khử ở nhiệt độ cao?
A. MgO.                                B. CuO.                                C. Fe2O3.                        D. Fe3O4.
Câu 48. Hợp chất hữu cơ luôn chứa nguyên tố nào sau đây?
A. Oxi.                                  B. Cacbon.                             C. Lưu huỳnh.                D. Hiđro.
Câu 49. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là
A. C2H5COOC6H5.            B. C6H5COOCH3.                      C. CH3COOCH2C6H5.               D. CH3COOC6H5.
Câu 50. X là chất rắn, dạng sợi màu trắng, không tan trong nước. Tên gọi của X là
A. amilopectin.                      B. fructozơ.                                C. xenlulozơ.                                D. saccarozơ.
Câu 51. Một vật làm bằng sắt tráng thiếc (sắt tây), trên bề mặt vết sây sát tới lớp sắt. Khi vật này tiếp xúc với không khí ẩm thì
A. Fe bị oxi hóa.                      B. Sn bị oxi hóa.                      C. Fe bị khử.                                 D. Sn bị khử.
Câu 52. Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?
A. Vinyl axetat.                        B. Propyl axetat.                          C. Phenyl axetat.                         D. Etyl axetat.