Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Nghĩa Hưng Nam Định

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

115

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Phenol không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. NaHCO3.                           B. Br2.                                          C. KOH.                                 D. Na.
Câu 2. Amin CH3–NH–CH2–CH3 có tên gọi gốc – chức là:
A. propan–2–amin.                B. N–metyletanamin.                   C. metyletylamin.                   D. etylmetylamin.
Câu 3. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là:
A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).          B. CnH2nO2 (n ≥ 1).                    C. CnH2nO2 (n ≥ 2).             D. CnH2nO (n ≥ 2).
Câu 4. Etyl axetat có công thức là:
A. CH3COOCH3.                   B. CH3CH2COOCH3.                   C. CH3COOC2H5.              D. CH3COOCH=CH2.
Câu 5. Axit cacboxylic trong giấm ăn có công thức cấu tạo thu gọn là:
A. HCOOH.                             B. CH3COOH.                              C. HOOC–COOH.                D. CH3CH(OH)COOH.
Câu 6. Người ta dùng đèn xì oxi – axetilen để hàn và cắt kim loại. Công thức phân tử của axetilen là:
A. CH4.                                   B. C2H2.                                      C. C2H4.                               D. C6H6.
Câu 7. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?
A. Trimetylamin.                      B. Metylamin.                               C. Phenylamin.                      D. Đimetylamin.
Câu 8. Chất nào sau đây là amin no, đơn chức, mạch hở?
A. CH3N.                                 B. CH4N.                                      C. CH5N.                               D. C2H5N.
Câu 9. Glucozơ và fructozơ không có phản ứng nào sau đây?
A. Tráng gương.                      B. Thủy phân.                                C. Hòa tan Cu(OH)2.            D. Khử bởi H2.
Câu 10. Chất nào sau đây không tan trong nước?
A. CH3COOH.                         B. C2H5OH.                                  C. HCOOCH3.                       D. CH3NH2.
Câu 11. Hợp chất nào sau đây không phải là chất hữu cơ?
A. NH4NO3.                             B. (NH2)2CO.                               C. CH3NH2.                           D. C2H5OH.
Câu 12. Saccarozơ và glucozơ đều thuộc loại:
A. disaccarit.                            B. monosaccarit.                           C. polisaccarit.                        D. cacbohiđrat