Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

993

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Các loại phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố
A. kali.                        B. nitơ.                        C. photpho.                        D. cacbon.
Câu 2. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 5,2.                        B. 3,4.                        C. 3,2.                        D. 4,8.
Câu 3. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cho Mg vào dung dịch H2SO4
B. Cho Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội
C. Cho CuO vào dung dịch HCl.
D. Cho Fe vào dung dịch CuSO4
Câu 4. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. CH3COOCH2CH3.                         B. CH2=CHCOOCH3.                        C. CH3COOCH3.                        D. HCOOCH3.
Câu 5. Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2, SO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây?
A. NaCl.                              B. HCl.                               C. CaCl2.                             D. Ca(OH)2.
Câu 6. Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 48,6.                               B. 42,5.                              C. 40,6.                                  D. 40,2.
Câu 7. Cho các chất sau: etylaxetat, glucozơ, tinh bột, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là
A. 3                                     B. 2                                    C. 4                                        D. 1
Câu 8. Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin); CH3NH2; H2N–[CH2 ]4–CH(NH2 )–COOH và H2NCH2COOH. Số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là
A. 4.                                    B. 1.                                   C. 3.                                       D. 2.
Câu 9. Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H8O vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH ?
A. 5                                    B. 4                                      C. 2                                       D. 3
Câu 10. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Fructozơ.                       B. Glucozơ.                        C. Saccarozơ.                        D. Tinh bột