Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Nguyễn Khuyến TP Hồ Chí Minh

Câu 41. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Na.                               B. Al.                               C. Ca.               […]

963

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Na.                               B. Al.                               C. Ca.                                    D. K.
Câu 42. Este tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic là
A. C2H5COOCH3.           B. HCOOCH3.               C. CH3COOC2H5.                 D. HCOOC3H7.
Câu 43. Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?
A. Na2CO3.                      B. KCl.                           C. KBr.                                    D. NaHCO3.
Câu 44. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Axit glutamic.               B. Axit axetic.                  C. Metylamin.                         D. Glyxin.
Câu 45. Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch?
A. Na.                              B. Cu.                               C. Ag.                                      D. Mg.
Câu 46. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. CH3COOH.                 B. C6H6.                        C. C12H22O11.                        D. NaNO3.
Câu 47. Công thức của thạch cao sống là
A. CaSO4.                      B. CaSO4.H2O.                 C. CaSO4.2H2O.                      D. 2CaSO4.H2O.
Câu 48. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư) tạo muối Fe(III). Chất X là:
A. HCl.                            B. HNO3.                          C. CuSO4.                                 D. H2SO4.
Câu 49. Cho m gam bột Zn tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 6,50.                          B. 9,75.                              C. 4,88.                                      D. 13,00.
Câu 50. Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm khô đã có sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SO4 đặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp, sinh ra hiđrocacbon Y làm nhạt màu dung dịch KMnO4. Chất Y là
A. etilen.                        B. propilen.                        C. anđehit axetic.                        D. axetilen.
Câu 51. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong có vị ngọt sắc. X có thể điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là
A. fructozơ và saccarozơ.                        B. saccarozơ và xenlulozơ.
C. fructozơ và glucozơ.                            D. saccarozơ và glucozơ