Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Nguyễn Khuyến – TP Hồ CHí Minh lần 2

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

515

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Ag.                        B. Mg.                        C. Fe.                        D. Cu.
Câu 2. Kim loại nào sau đây không tan trong nước dư ở nhiệt độ thường?
A. Ca.                        B. Na.                        C. Ba.                        D. Fe.
Câu 3. Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa axit. Khí X là
A. CO2.                        B. H2.                        C. SO2.                        D. O2.
Câu 4. Thủy phân hoàn toàn 1 mol tristearin trong dung dịch NaOH dư, luôn thu được
A. 1 mol etylen glicol.                B. 3 mol glixerol.                C. 3 mol natri stearat.               D. 1 mol natri stearat.
Câu 5. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây không giải phóng khí ?
A. HNO3 đặc, nóng.                        B. HCl.                        C. CuSO4.                        D. H2SO4 đặc, nóng.
Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Anilin.                            B. Glyxin.                             C. Valin.                           D. Lysin.
Câu 7. Công thức của nhôm sunfat là
A. AlCl3.                           B. Al2(SO4)3.                         C. Al(NO3)3.                        D. AlBr3.
Câu 8. Mangan có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
A. MnO2.                          B. MnCl2.                            C. KMnO4.                           .D. K2MnO4.
Câu 9. Trùng hợp chất nào sau đây tạo ra polime có tính đàn hồi?
A. Propen.                          B. Stiren.                             C. Isopren.                         D. Toluen.
Câu 10. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Mg.                                B. Cu.                                  C. Na.                                 D. Al.
Câu 11. Cacbohidrat nào sau đây có % khối lượng cacbon cao nhất?
A. Glucozơ.                        B. Fructozơ.                        C. Saccarozơ.                    D. Xenlulozơ.
Câu 12. Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong dung dịch NaOH ở điều kiện thường?
A. Al(OH)3.                        B. Mg(OH)2.                        C. Fe(OH)2.                        D. Cu(OH)2.