Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Nguyễn Khuyến – TP Hồ Chí Minh lần 4

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

397

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Số đồng phân amin ứng với công thức C2H7N là
A. 1.                                        B. 2.                                       C. 3.                                         D. 4.
Câu 2: Công thức phân tử của axit stearic là
A. C17H35O2.                        B. C17H36O2.                        C. C18H36O2.                        D. C18H34O2.
Câu 3: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli(vinyl clorua).                                                      B. Poliacrilonitrin.
C. Poli(metyl metacrylat).                                              D. Poli(etylen terephtalat).
Câu 4: Dẫn V lít khí đimetyl amin vào dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,789 gam muối. Giá trị của V là
A. 4,6144.                        B. 4,6414.                        C. 7,3024.                        D. 9,2288.
Câu 5: Công thức của alanin là
A. H2NCH2CH2COOH.                                              B. H2NCH(CH3)COOH.
C. H2NCH2COOH.                                                     D. H2NCH(C2H5)COOH.
Câu 6: Trong môi trường kiềm chất nào sau đây tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím?
A. Ala–Ala.                        B. Gly–Gly–Ala.                        C. Glucozơ.                        D. Tristearin.
Câu 7: Tơ tằm và tơ nilon–6,6 có chung đặc điểm nào sau đây?
A. Có cùng phân tử khối.                                              B. Đều thuộc loại tơ tổng hợp.
C. Đều thuộc loại tơ thiên nhiên.                                  D. Đều kém bền trong môi trường kiềm.
Câu 8: Hiđro hóa anđehit X thu được ancol etylic. Tên gọi của X là
A. axetanđehit.                 B. fomanđehit.                 C. anđehit acrylic.            D. anđehit propionic.
Câu 9: Đun nóng este nào sau đây với dung dịch NaOH thì không thu được ancol?
A. Phenyl axetat.              B. Metyl axetat.               C. Anlyl fomat.                 D. Etyl propionat.
Câu 10: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường bazơ?
A. Ala–Ala.                        B. Tinh bột.                     C. Tơ nilon–6.                   D. Triolein.
Câu 11: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?
A. Axit axetic.                   B. Glucozơ.                      C. Saccarozơ.                  D. Fructozơ.
Câu 12: Hiđrocacbon nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường?
A. Benzen.                        B. Metan.                        C. Propan.                        D. Vinyl axetilen.