Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

537

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Cho hỗn hợp bột hai kim loại Mg, Cu vào cốc đựng dung dịch HCl (vừa đủ) thu được chất khí X, dung dịch chứa muối Y và chất rắn không tan Z. Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A. H2, CuCl2, MgCl2.           B. Cl2, MgCl2, Cu.                     C. H2, MgCl2, Cu.           D. H2, CuCl2, Mg.
Câu 42. Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
(b) Phân tử khối của một amino axit ( 1 nhóm – NH2, 1 nhóm – COOH) luôn luôn là một số lẻ.
(c) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.
(d) Triolein và tristearin đều làm mất màu dung dịch nước brom.
Số phát biểu đúng là:
A. 2.                                         B. 1.                                         C. 4.                               D. 3.
Câu 43. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa hỗn hợp các triglixerit tạo bởi từ cả 3 axit panmitic, oleic, linoleic thu được 24,2 gam CO2 và 9 gam H2O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X bằng dung dịch KOH vừa đủ sẽ thu được bao nhiêu gam xà phòng?
A. 11,90 gam.                          B. 19,60 gam.                           C. 18,64 gam.                 D. 21,40 gam.
Câu 44. A là este của glixerol với axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở. Đun nóng 2,18g A với dung dịch NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 2,46g muối. Số mol của A là:
A. 0,015 mol.                            B. 0,03 mol.                             C. 0,02 mol.                     D. 0,01 mol.
Câu 45. Cho các chất: HOCH2CH2OH, HOCH2CH2CH2OH, CH3COOH và C6H12O6 (fructozơ). Số chất phản ứng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh là:
A. 2.                                          B. 4.                                         C. 3.                               D. 1.
Câu 46. Cho từ từ 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 x mol/l, sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của x là:
A. 1,50.                                     B. 0,75.                                    C. 0,50.                             D. 1,00.
Câu 47. Thành phần chính của quặng photphorit là canxi photphat. Công thức của canxi photphat là:
A. Ca(H2PO4)2.                        B. Ca3(PO4)2.                        C. CaSO4.                        D. CaHPO4.