Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học trường THPT Cẩm Xuyên Hà Tĩnh lần 5

Câu 1. Số đồng phân este của C3H6O2 là A. 4                             B. 1                             C. 2                         […]

149

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Số đồng phân este của C3H6O2 là
A. 4                             B. 1                             C. 2                             D. 3
Câu 2. Công thức tổng quát của chất béo no là
A. CnH2n-4O6            B. CnH2nO6               C. CnH2n-6O6            D. CnH2n-2O6
Câu 3. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch X thu được kết tủa keo trắng. Chất tan trong dung dịch X là
A. NaAlO2                   B. AlCl3                      C. BaCl2                      D. FeCl3
Câu 4. Công thức phân tử của isopren là
A. C5H8                       B. C5H12                   C. C5H10                    D. C3H8
Câu 5. Kim loại Fe phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây chỉ thu được muối sắt (II)?
A. AgNO3                    B. H2SO4 đặc nóng    C. Cu(NO3)2               D. HNO3
Câu 6. Kim loại không tan trong dung dịch NaOH là
A. Al                             B. Na                          C. Mg                            D. Zn
Câu 7. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xẩy ra ăn mòn hóa học?
A. Cho lá thép vào dung dịch nước muối.
B. Cho Cu vào dung dịch AgNO3
C. Cho Al vào dung dịch hỗn hợp MgCl2 và HCl
D. Cho Fe vào dung dịch CuSO4
Câu 8. Cho các chất NaOH, MgCO3, Mg(OH)2, Ca(OH)2. Chất tan nhiều trong nước là
A. Ca(OH)2                    B. MgCO3                  C. NaOH                       D . Mg(OH)2
Câu 9. Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?
A. Al2O3                         B. CO2                       C. NO2                         D. MgO
Câu 10. Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây?
A. Photpho                      B. Cacbon                 C. Nito                          D. Mangan
Câu 11. Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?
A. poliacrilonitrin                                                B. poli(etylenterephtalat)
C. polibutadien                                                   D. poli(phenolfomandehit)
Câu 12. Số nguyên tử cacbon trong một mắt xích tinh bột là
A. 12                                 B. 6                           C. 11                            D. 5
Câu 13. Số nguyên tử hidro trong phân tử lysin là
A. 13                                 B. 16                         C. 12                            D. 14