Nội quy tham gia thảo luận trên diễn đàn

Thành viên không được:

  • Thành viên không được thảo luận về chính sách, chính quyền, thảo luận về cá nhân lãnh đạo, tôn giáo và chính trị, không tuyên truyền, truyền bá các nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng và nhà nước.
  • Thành viên không được sử dụng các từ ngữ có ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
  • Thành viên không được đăng tải những nội dung không liên quan như show link xxx, chia sẻ các hình ảnh khỏa thân, mát mẻ, những hình ảnh ghê tởm gây hoang mang.
  • Thành viên không được quảng cáo, bán hàng online,….

Thành viên được:

  • Thành viên được phép sử dụng tài nguyên, đăng tải, thảo luận bất kỳ nội dung nào ngoại trừ những điều trên.

Lưu ý: Thành viên đăng tin xuyên tạc sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.